மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
20:38 EN>FR TRANSLATORS FOR VIDEO GAME SCRIPT TRANSLATION
Translation

08:38 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
0
Quotes
20:25 Suche zuverlässige Kollegen für Auftrag FR > DE (Juristisch)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
08:25 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:22 Interpretation for a week in Amarillo Texas.
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
08:22 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:42 EN<>JA Translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜப்பான்
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:41 Interpretation for a week in Amarillo Texas.
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
07:41 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:39 EN<>KO translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: பிரான்சு
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:36 EN<>FRFR TRANSLATORS
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:31 EN<>DE Translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:25 Virtual/ Phone interpreting
Interpreting, Phone

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
07:25 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 1 out of 5
1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:22 We are looking for a DE-EN-interpreter for a zoom, online, multi-lingual event.
Interpreting, Consecutive

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:17 Bedieningshandleiding industriële wasmachine, DE-NL
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
06:17 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
18:11 Experienced financial proofreaders needed - Trados required 140k words
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
06:11 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
17:39 110 words short translation
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business member
LWA: 3.5 out of 5
ProZ.com Business member
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:12 ru>fi, prescription
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
0
Quotes
16:11 Seeking On-going English > Slovenian Hardware/Marketing Linguists
Translation, Checking/editing, Transcreation, Subtitling, Translation

04:11 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:08 Language translation from Hindi to English
Translation

04:08 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:05 Language translation from English to Hindi
Translation

04:05 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:02 Court interpreter
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison

04:02 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
2
Quotes
15:42 Review German>Swedish, 1688 words (Internet/E-Commerce) 21-09 at 10:00 CEST
Checking/editing

03:42 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:17 Hausa and Kanuri translation
Translation

03:17 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.1 out of 5
3.1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:09 Hospital Discharge Instructions
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
15:04 Finnish-English translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
15:03 Mobile interface translation, long-term project, EN > French
Translation

மென்பொருள்: Smartcat
03:03 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
16
Quotes
14:42 Cantonese Interpreter Needed 9/22/20
Interpreting, Consecutive

02:42 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:38 Language translation from Simplified Chinese to Korean
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:27 Language translation from Korean to Simplified Chinese
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:22 10K words, Civil Construction bid (proposal) documentation
Translation
(வரக்கூடிய)

02:22 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
41
Quotes
14:19 English-German translator
Translation

02:19 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
29
Quotes
14:06 Two English<>Swedish Market Research Moderators
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone, Other: Moderator

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:03 English into Finnish | Product description
Translation

02:03 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9
8
Quotes
14:01 Native Urdu and Somali transcribers needed for ongoing project
Transcription
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: IBM CAT tool, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
Translate
02:01 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:57 Fantasy Short Film | Subtitles translation EN->FR
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: பிரான்சு
13:57 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
21
Quotes
13:39 EN>FR legal translations via cloud-based platform
Translation

01:39 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
59
Quotes
13:35 Require Brazilian Portuguese to English Translator
Translation

01:35 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Past quoting deadline
13:35 Abstammungsurkunde DE-RO, ca. 80 Wörter, beglaubigt
Translation

01:35 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
1
Quotes
13:31 Require Spanish to English Translator
Translation

01:31 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 Past quoting deadline
13:17 Albanian transcription and translation
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:13 Traduzione di atti giuridici
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
Past quoting deadline
13:12 US English to US English Closed Captioning and Transcription project
Transcription, Other: Closed Captioning

01:12 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
6
Quotes
13:11 Translation of Diploma, Portuguese to English
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
12:55 Urgent enquiry for Remote Simultaneous Interpreting | with Virtual Platform
Interpreting, Simultaneous

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:43 Legal, 20000 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
00:43 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
14
Quotes
12:26 Portuguese to English captioning (~half hour)
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation

00:26 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
13
Quotes
12:09 Hebrew to English translation
Translation

00:09 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
11
Quotes
12:08 EN (U.S.) to EN (Canada) | Freelance Creative Adaptation | Venga Global
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: கனடா
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:07 NDA, ca. 1200 Wörter, langfristige Zusammenarbeit, Recht
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No entries
மூடப்பட்டது
12:06 Experience Native English Translators for Hindi, Japanese and Chinese.
Translation, Transcription

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
00:06 Sep 19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:59 Looking for Burmese Translators for Long-term Collaboration
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
No entries
1
Quotes
11:55 FR > IT, 1150 mots, gastronomie
Translation

23:55 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
11:55 Looking for English to Japanese Reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder Unlimited
WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search