மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
17:35 English > Hmong - Education, TRADOS
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:21 1.700 words translation/proofreading job in the field Marketing/Business
Translation, Checking/editing

05:21 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:16 Tagalog Translator
Translation

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:09 1.400 words translation/proofreading job in the field Marketing/Business
Translation, Checking/editing

05:09 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:07 1.650 words translation/proofreading job in the field Business/Marketing
Translation, Checking/editing

05:07 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:03 English Captioning Job
Subtitling, Captioning, Subtitling, SDH/HOH

05:03 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:00 Scientific/drug document
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:42 Georgian to Spanish Translation (PF-2101-126)
Translation

04:42 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:38 Starting immediately, Automotive 30k words- ongoing project
Translation

04:38 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:25 English-Japanese Translation, ~13.900 words
Translation

04:25 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:25 IT, ES, EN - Online interpreting on Human Rights and European local govenrmets.
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Other: Online (Zoom) interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
16:25 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:23 Übersetzung einer Webseite DE/ES
Translation

04:23 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
20
Quotes
16:06 SUBTITLING OF VIDEOS ABOUT CONGENITAL DISEASES
Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation

04:06 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
44
Quotes
15:53 User Interface, 2k words weekly
Translation, Checking/editing, Transcreation

03:53 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:31 French (Canadian) Translators Needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
43
Quotes
15:30 Ilocano Translators Needed
Translation

03:30 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:11 Hmong translators needed
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
03:11 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:07 Christian Translation Project - English->Bosnian
Translation, Checking/editing

03:07 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:52 Commercial/general texts, 2000 words, Memsource, Finnish-Swedish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:46 Irish Translator
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:44 Finnish Translator
Translation

02:44 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:41 Finnish Software Linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

02:41 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:40 English > Chinese In-country reviewer in China
Checking/editing, Transcreation

02:40 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:36 Farsi Review Job
Translation

02:36 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
11
Quotes
14:34 FR or EN > FI - technical (coupeuse industrielle et convoyeur) 10892 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
14:28 EL-EN Short video translation for Wednesday
Translation

02:28 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:27 Medical Test Results (DE - EN)
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
14:26 Game-related text 477 words
Translation

02:26 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:54 EU Freelance Translator
Translation

01:54 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:41 Translation English - Dutch
Translation

01:41 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
26
Quotes
13:41 2020! remote work!URGENT!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

01:41 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:29 FR>EN marketplace localization
Translation

01:29 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:26 Technical marketing blog post on warehouse safety, 752 words
Translation

நாடு: கனடா
Professional member
No entries
3
Quotes
13:22 Website text - 1130 words
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
01:22 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:18 FR > DE, NL étiquettes produits vétérinaires
Translation

01:18 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
12
Quotes
13:18 Требуются переводчик/редактор (IT, техника)
Translation, Checking/editing

01:18 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
13:17 English>Russian and polish project (Covid19)
Translation

01:17 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
13:10 Contratto di compravendita immobiliare
Translation
(வரக்கூடிய)

01:10 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08 Event website, 2200 words, nautical sector
Translation

01:08 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
18
Quotes
13:08 FR > DE, NL étiquettes produits vétérinaires
Translation

01:08 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
13:07 Japanese-French native speakers! Translation of Comics! Urgent project
Translation

01:07 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:05 Subtitles, 42,000 words, English to German
Subtitling, Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
22
Quotes
13:04 To translate 6hrs of audio interview from Punjabi to English
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:01 US BASED HMONG LINGUIST NEEDED
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
01:01 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:53 BMW Rental Contract + Privacy Policy
Translation

00:53 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.9 மூடப்பட்டது
12:47 Looking for road cycling experts who are also translators EN to SP and German
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Fluency
00:47 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:41 IT translations + QA EN to DE
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

00:41 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:36 Turism translations EN/HE to DE long term
Translation
(வரக்கூடிய)

00:36 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:35 Proofreading 70k words Safety equipment
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
00:35 Jan 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
45
Quotes
12:24 Benefit Statement - 242 words
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 மூடப்பட்டது
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search