Displaying 184 copywriters in this pool

Vladimir D.
யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Save profile
Vladimir D.

Will make your ads loved

 • ருஷ்ஷியன்
 • உக்ரேனியன்
Rate per hour $30.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Marketing email copy
 • Localizing existing ads
Professional linguist academically trained. Proven writing skills in English, Russian, Ukrainian. Understand socio cultural trends among Russian and Ukrainian speaking audiences. Residing in Canada and US for over 20 years.
Monika R.
யுனைடட் கிங்டம்
Save profile
Monika R.

Originally written in Polish

 • போலிஷ்
Rate per hour €20.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
Promotional and Marketing Texts for Major Companies and Brands including:
* Carl Zeiss
* BioFire
* bioMérieux
* Agrofeed
* Universal Music Poland
* Tesco
* TK Maxx
* Dolby
* Castrol
* Ford
* Philips
* Colgate-Palmolive
* Lipton
* Tassimo
* Sony
* Electrolux
* Oracle
* Arena
* Nike
* Trek
* Orange
* Nokia
* HTC
* Sony Ericsson
* Moët Hennessy
* Pilsner Urquell
* Heineken
* Moneybookers
* Ukash
* myPOS
* Durex
* Shell
* Hankook
* Rentokil
* Sporting
Ivan E.
நார்வே
Save profile
Ivan E.

When Entering the Norwegian Market

 • நார்வேஜியன்(போக்மால்)
Rate per hour €50.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
English Norwegian translator and copywriter writing native Norwegian texts. I have translated and transcreated more than 4 million words into Norwegian since 1999, and I write copy for major international brands. Full member of Norwegian Association of Professional Translators.
Elisabete C.
ஸ்பெயின்
Save profile
Elisabete C.

Portuguese & Spanish Copywriter (MBA in Marketing)

 • போர்சுகீஸ்
 • ஸ்பேனிஷ்

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
I'm a Portuguese professional translator, proofreader, editor & copywriter with experience in marketing, fashion, cosmetics, e-commerce and general texts. I'm based in Spain, so I'm very fluent in Spanish too. I translate from EN, ES, FR, IT, CAT to Native Portuguese (my mother tongue). I'm also a trained copywriter in English, Spanish & Portuguese. My expertise in marketing is based on my MBA in Marketing & Commercial Management at ISEAD Business School (Complutense de Madrid Uni.).
Henry S.
யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Save profile
Henry S.

Thanks

 • ஆங்கிலம்
Rate per hour €40.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • marketing material
Editor of forthcoming Contemporary transpositions: Russia, Germany and America transposing.

Editor of The Anthology of Global Instability Transposed exclusively available in the mini-gallery for perypatetik at Rockwall Studios.

Translation of lyric drama Cardenio and Celinde by Andreas Gryphius.

Edited and contributed to From Wahnsinnig to the Loony Bin: German and Russian stories transposed to modern-day America.
Gabriela V.
ஆர்ஜெந்தீனா
Save profile
Gabriela V.

Your liaison to Spanish & Portuguese audience

 • ஸ்பேனிஷ்
 • போர்சுகீஸ்
Rate per hour $40.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Other
Medical marketing questionnaires (about devices, patients access to medical coverage, drug treatment and prescription, use of technology devices).
Drug name localization (for Argentina, Mexico, Colombia, Spain, USA).
Websites: E-learning (Mathematics), hair & cosmetic products, life sciences, life style, tools, etc.
Corporative announcements.
Trade promotion services description.
Products marketing.
Nathalie R.
Save profile
Nathalie R.

A storyteller for your brand

 • ஃபிரன்ச்
Rate per hour 45.00 GBP

 • Copywriting service:
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
I have been a translator for over 20 years specialising in transcreation, art and culture, travel and tourism texts and all lifestyles. I like texts that require creativity and flair, feelings and senses. I am also currently doing a copywriting course in English with the College of Media and Publishing. I have only 3 modules left (out of 19) before I complete this comprehensive and challenging course.
Natalia E.
பிரான்சு
Save profile
Natalia E.

Targeted Content for an International Audience

 • ஆங்கிலம்
Rate per hour €60.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Corporate newsletters and articles
US English Translator & Copywriter:
International communications and localization services in one simple package.
On/off-site contract work
17 years in France
Main clients from the finance, real estate, art, banking, legal, e-learning, automotive, tourism, and publicity sectors.
Ilaria G.
இத்தாலி
Save profile
Ilaria G.

Compelling copy writer and content marketer

 • இத்தாலியன்
 • ஆங்கிலம்
Rate per hour €60.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Other
Content Writer and Copywriter for Sales&Marketing, EdTech&Higher Education, Art&Travel&Food.
Holding a Master's Degree in Translation and studying at J-School.
Love writing, translating, doing researches.
Several years of experience in the Sales&Marketing Dept. of big companies.
Gained college credits in Marketing and Journalism for the Arts.
Lectured at University.
Able to understand my customers' needs and help them meet their targets.
Davide C.
லக்சம்பேர்க்
Save profile
Davide C.

"Every word is golden"

 • இத்தாலியன்
Rate per hour €70.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
I've been writing copy for brands from France and Switzerland for the Italian-speaking target audience in Switzerland and in Italy.
As in translation, I focus on finance and luxury marketing.
Gladly I could prepare a quote to shape the text you require.
Billy B.
சீனா
Save profile
Billy B.

Bring Your Products to Life

 • சைய்னீஸ்
 • ஆங்கிலம்
Rate per hour $18.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
With 30 years' experience, winning the translation contests twice and ranking third in that held by Prz.com, I am highly sought for copywriting by renowned companies. One and half million of words have been written so far.
Turdimurod R.
கிர்கிஸ்தான்
Save profile
Turdimurod R.

Copy that tells, sells & compels.

 • உஸ்பெக்
 • கிர்கிஸ்
Rate per hour $400.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Other
* As a profession copywriter, I have been working since 2002
Michaela B.
யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Save profile
Michaela B.

Let me help you tell your story

 • ஜெர்மன்
Rate per hour $50.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
In my roles as a trade marketing assistant and junior and senior category manager, I helped my employer reach, win, and retain their target customers with German marketing collateral, ads, market research surveys and partnership agreements.
As a translator, I combine a marketing professional's promotional skills with a translator's commitment to finding just the right words.
onur i.
ஜெர்மணி
Save profile
onur i.

Turkish copywriting and content creation

 • துர்கிஷ்
Rate per hour €30.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Other
I’ve worked in the field of translations more than a decade now providing localization, proofreading, content creation and QA services for different companies in Turkey, Germany, UK and USA. I'm very interested in writing, astronomy and arts. I'm reliable, detail-oriented and will deliver your work in a professional and timely manner.
Isabella C.
டென்மார்க்
Save profile
Isabella C.

Kreativt, klart og moderne dansk

 • டேனிஷ்
Rate per hour €50.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
Jeg er uddannet cand.ling.merc. i spansk (bifag i engelsk) og har slået mine folder i internationale marketingafdelinger i en længere årrække, inden jeg besluttede mig for at blive selvstændig. Jeg elsker at have foden under eget bord og oversætte tekster fra udenlandsk til et moderne og mundret dansk eller skrive tekster på dansk. Jeg holder af sprog og af min metier, og jeg kaster mig ikke ud i noget, hvor jeg kan se, at jeg ikke kan bunde. Mine forcer er kreativitet og respekt for sproget.
Irena B.
யுனைடட் கிங்டம்
Save profile
Irena B.

Translations & Copywriting

 • ஜெர்மன்
Rate per hour 25.00 GBP

 • Copywriting service:
 • Website SEO copy
 • Blog Posts, Fiction
Even before I became a translator, I was writing copy, mostly for blogs and websites, and this is something I still do - whether you need a blog filled with regular content or just one article. My true love, though, are fiction stories ;-)
Jie R.
சீனா
Save profile
Jie R.

skilled content writer and copywriter

 • சைய்னீஸ்
 • ஆங்கிலம்
Rate per hour $50.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Other
As a skilled transcreator and copywriter, I've got more than 10-year experience and able to localize your content as it's originally written in Chinese.
Obtaining a master degree of Translation and Interpreting Studies in RMIT University in Australia makes me more professional to deal with bilingual projects.
China is a huge market with its uniqueness, and careful consideration and preparation are essential before your products and services enter the market. I'm always your ideal vendor.
Rebecca R.
ஜெர்மணி
Save profile
Rebecca R.

German Copywriter with SEO Expertise

 • ஜெர்மன்
Rate per hour €80.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Brochures, flyers, leaflets
Since 2012 I have been working as a copywriter. I mainly focus on marketing texts for the medical, lifestyle and IT industry and have been working for international brands on various projects, including digital as well as printed content. The linguistic know-how in my native language German was not only acquired through years of experience, but also through an academic education, as I hold a master degree in German studies. In addition, I'm also familiar with SEO writing and keyword research.
Lorraine D.
கனடா
Save profile
Lorraine D.

La rédaction publicitaire propulse votre marque

 • ஃபிரன்ச்
Rate per hour 60.00 CAD

 • Copywriting service:
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • branding, business name suggestions
I take a commercial text in English and write it anew to make it sound natural, as if the French text would be the original one. To that, I use a vocabulary that enhances the excitement toward the product. I sometimes suggest up to 5 different taglines for the Client to chose from.
Paulo C.
போர்த்துகள்
Save profile
Paulo C.

Writing Content That Matters

 • போர்சுகீஸ்
Rate per hour €40.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Travel Guides
Portuguese copywriter and transcreator certified by the top 15 agencies Worldwide​ with 26 years of journalism experience 3 times awarded with official credentials.
Silvia D.
இத்தாலி
Save profile
Silvia D.

Sports, Wellness and Leisure: say it in Italian

 • இத்தாலியன்
Rate per hour €50.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
Playing with words is the best part of my job, and I've been always happy to take the challenge of a new content writing or transcreation project.
I work for Italian and worldwide companies, preferably involved to some degree in the sports, outdoor, healthy lifestyle, complementary and alternative medicine and leisure industry.
Which does not mean that I'm not ready to test myself in other creative worlds!
Victoria F.
யுனைடட் கிங்டம்
Save profile
Victoria F.

Skilled copywriter with background in journalism

 • ஆங்கிலம்
Rate per hour €50.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Website SEO copy
 • Blog posts
Thanks to my solid background in publishing, newspaper journalism and copywriting, I can turn out persuasive blog posts, press releases, product listings and SEO-oriented web content that will grab your readers' interest.

2015 - 2018: In-house copywriter
2004 - 2014: In-house newspaper journalist
1994 - 2004: Freelance copy-editor, proofreader and translator
1988 - 1991: In-house bilingual PA and translator
1984 - 1988: In-house copy-editor and proofreader, non-fiction books
JESUS T.
ஸ்பெயின்
Save profile
JESUS T.

Convey your feelings in Spanish: influence and convince

 • ஸ்பேனிஷ்
Rate per hour €30.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
 • Other
Spanish copywriter in a Bank for +23 years, commercial, financial and legal correspondence, emails, etc.
Freelance translator and copywriter for different companies, restaurants and business: adverts, charts, product descriptions.
Helping my clients to increase their sales using my native Spanish.
Angelique H.
பிரான்சு
Save profile
Angelique H.

Pleasant and readable professional content

 • டச்
 • ஆங்கிலம்
Rate per hour €60.00 EUR

 • Copywriting service:
 • Press releases
 • articles, whitepapers, case studies
I'm a freelance translator English into Dutch since 2015, and a freelance writer in English & Dutch since 2018.

My services include articles, case studies, whitepapers, b2b communication, newsletters, and blogs.
Most of the content I write is about: Health and nutrition | The agricultural sectors | Animal health and care

Feel free to ask if you need any other content.
Fangyuan C.
சீனா
Save profile
Fangyuan C.

We sell or else

 • சைய்னீஸ்
 • ஆங்கிலம்
Rate per hour 40.00 GBP

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
A qualified Chinese translator and copywriter who specialize in writing on Fashion, Luxury goods, Digital Products, Travel, Real Estate, Lifestyle. As a millennial, I know precisely what would appeal to Chinese young audience and work closely with B2C businesses mostly from retail and hospitality industries.
I enjoy adapting brand's concept to locally relevant content so that brands speak culturally and beautifully.
end of pool

You're unable to see all 184 professionals in this pool...

Only Business Plus Members can view all the copywriters in this pool.

Learn more
Minha C.
தென் கொரியா
Save profile
Minha C.

Creative and strategic copywriter

 • கொரியன்
Rate per hour $60.00 USD

 • Copywriting service:
 • Ad copy
 • Business names & taglines
 • Press releases
 • Product listings
 • Marketing email copy
A creative and strategic copywriter with extensive experience. I've developed concepts and copy for diverse media, including print, direct mail, radio, television, e-mail, and websites.
Note: Only the first page of results is accessible in this preview. To see all results, become a ProZ.com business member.
Next »

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • சொல் தேடுக
 • வேலைகள்
 • மன்றங்கள்
 • Multiple search