கருவிகள்


ProZ.com தளத்திலுள்ள கருவிகளின் சுருக்கமான விபரம்


மொழிபெயர்பாளர்களுக்கான விலைச்சிட்டையிடல்

ஆன்லைனில் விலைச்சிட்டைகளை எளிதாக உருவாக்கலாம், அனுப்பலாம் மற்றும் பதிவிடலாம்.


மொழிபெயர்ப்பாளர் கூட்டுக் கொள்முதல் (TGB)

TGB என்பது CAT கருவிகள் மற்றும் பிற மென்பொருட்களை ஒன்றாகக் குறைந்த விலையில் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வாங்கவும், குழுவாக வாங்குவதால் கிடைக்கும் குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்புகளை அனுபவிப்பதற்கும் சந்தர்ப்பமளிக்க வழங்கப்படும் கருவியாகும்.


விலைகள் கால்குலேட்டர்

இந்தக் கருவி நீங்கள் உள்ளிட்ட யூகங்களின் அடிப்படையில், நீங்கள் விரும்பும் வருமானத்தை அடைய நீங்கள் விதிக்க வேண்டிய சராசரி விலையைக் கணக்கிடுகிறது. ஏதேனும் குறிப்பிட்ட சந்தையில் அல்லது சிறப்புத் தேர்ச்சிப் பகுதியில், குறிக்கப்படும் விலைகள் அதிகமாக இருக்கலாம்.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


சமூக மதிப்புகள்

தொகுக்கப்பட்ட ProZ.com விலைகள் தகவலைக் காணலாம் அல்லது உங்களது சொந்த விலைகளைக் கணக்கிடலாம்.


அலகு மாற்றி

தொகுக்கப்பட்ட ProZ.com விலைகள் தகவலைக் காணலாம் அல்லது உங்களது சொந்த விலைகளைக் கணக்கிடலாம்.

வெப்பநிலை அலகுகள் (செல்சியஸ் மற்றும் பாரன்ஹீட்), தூரம் (அடி, மீட்டர்கள் போன்றவை), மற்றும் பல அலகுகளை மாற்றலாம்.தள மேலோட்டம்

ProZ.com தளத்தில் கிடைக்கும் தன்மைகள் மீதான ஒரு விரைவுப் பார்வை
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search