மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 அடுத்தது   கடைசி
13:59 7 மேலதிக ஜோடிகள் Remote work! Building a database for working on translation projects.
Translation, Checking/editing, Transcription
(வரக்கூடிய)

01:59 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:00 DEU & ENG, machine learning agent
Education, Language instruction
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
20:00 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:02 Seeking Internal Reviewers for EN>DE, EN>Danish, EN>Swedish (20K words/month)
Checking/editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

மென்பொருள்: Smartling
01:02 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:38
Mar 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் !!!TRANSCRIPTION!!GERMAN!!!URGENT!!!
Transcription
(வரக்கூடிய)

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:43
Mar 5
Website, around 50k words, engineering - construction
Translation

நாடு: ஜெர்மணி
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:39
Mar 5
DE(CH) > DE transcription 42 minutes
Translation, Checking/editing, Transcription

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:46
Mar 5
1150 words proofreading job in the field Marketing for Swiss market
Checking/editing

நாடு: சுவிட்சர்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:36
Mar 5
Schweißgeräte (Manuals, Datasheets, etc) Langfristige Zusammenarbeit
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
No record
Past quoting deadline
15:35
Mar 5
Schweißgeräte (Manuals, Datasheets, etc) Langfristige Zusammenarbeit
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
No record
Past quoting deadline
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 Past quoting deadline
13:39
Mar 5
Gründungsurkunde und Partnerschaftsvertrag Italienisch - Deutsch (80 Seiten)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
12:50
Mar 5
Vistatec – Looking for German creative writers & transcreators
Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:05
Mar 5
Völkerstrafrecht und Humanitäres Völkerrecht
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:49
Mar 5
Certified translation - birth/marriage certificates (5-6 pages)
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
11:38
Mar 5
1 மேலதிக ஜோடிகள் Potansiyel İş - Almanca/Türkçe/İngilizce
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word
நாடு: துருக்கி
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 5
BIG PROJECT - EN – DA/DE/FI/LT/MT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:49
Mar 5
EN into PTBR/AR/FRENCH/GERMAN/CHINESE
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:47
Mar 5
Übersetzung CZ -> DE - bis Montag, den 08.03.
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:35
Mar 5
1150 words translation/proofr. job in the field Marketing for Swiss market
Translation, Checking/editing

நாடு: சுவிட்சர்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:42
Mar 5
Übersetzung KO > DE | 1 Seite | Deadline flexibel
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
08:42
Mar 5
Medizinische Produktinformationen 3.800 Wörter
Checking/editing

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
06:47
Mar 5
Swiss German Recording project
Voiceover

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
1
Quotes
06:39
Mar 5
High German is translated into Swiss German
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
3
Quotes
00:06
Mar 5
Work From Home / German ASR Project
Translation, Transcription, Copywriting, Subtitling, Translation, Native speaker conversation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:50
Mar 4
TRANSLATION: French - German
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:25
Mar 4
Doblar entrevistas previamente grabadas en video de ES a DE.
Interpreting, Simultaneous, Other: Interpret recorded videos

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:23
Mar 4
Leitlinien, 1300 Wörter, TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2
5
Quotes
14:12
Mar 4
Automotive Marketing work in Across: EN to German
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:19
Mar 4
Amazon Freelance Translators [TR-DE]
Translation, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:56
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Big German transcription project !!TRANSCRIPTION!
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:54
Mar 4
English into German - Long-Term Subtitling Project
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: EZTitles
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:34
Mar 4
Traducción textos 1K ciudades europeas
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
7
Quotes
10:17
Mar 4
Russian into German, DVB-T2 Standard
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:40
Mar 4
Looking for DELU linguists - Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Past quoting deadline
09:28
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle/close captioning expert required
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:14
Mar 4
Urgent need for linguists - EN > DE short message texts project
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 Past quoting deadline
09:02
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Name testing for Luxembourgish
Other: Name testing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:49
Mar 4
4735 Wörter von SLOWENISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:44
Mar 4
4881 Wörter von CHINESISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:40
Mar 4
4975 Wörter von CHINESISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:02
Mar 4
中德游戏类翻译
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
06:55
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Consecutive Interpreters/Linguist based in Hong Kong
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
01:19
Mar 4
Commercial copy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
138
Quotes
00:41
Mar 4
German Subtitlers Needed
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
22:59
Mar 3
Native Germany speaker: Voice Over
Translation, Voiceover

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:33
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் Website - Traducción de contenido - Content Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
119
Quotes
17:59
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Travel Regulation Survey (3000 words)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
17:17
Mar 3
Low German Interpreter Needed April 13th via remote video (United States)
Interpreting, Consecutive, Other: Remove Video (zoom)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search