மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
14:43 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> BULGARIAN, BOSNIAN, ARABIC, BELARUSIAN, ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:53 English to Albanian (Albania) Medical/Pharmaceuticals
Translation, Checking/editing, Other: Linguistic Validation
(வரக்கூடிய)

நாடு: அல்பேனியா
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:43 EN-SQ IT localization project
Translation

மென்பொருள்: Crowdin
23:43 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
20:21
May 4
court's ruling
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: அல்பேனியா
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:25
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BOSNIAN <> DANISH, ALBANIAN, ARABIC, BULGARIAN, CZECH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:58
May 3
1 Seite Deutsch - Albanisch Korrekturlesen
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:45
Apr 29
LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:58
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ALBANIAN <> ROMANIAN, SPANISH, RUSSIAN, POLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:40
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ALBANIAN <> ENGLISH, FRENCH, GERMAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:59
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ALBANIAN <> CHINESE, BOSNIAN, DUTCH, ARABIC translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:59
Apr 28
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ<>ALBANIAN, ARABIC, ARMENIAN, BASHKIR translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்