மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
05:24 [WEBZEN] Localization (English)
Translation, Other: Localization

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: தென் கொரியா
17:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:15 [WEBZEN] Localization(Thai)
Translation, Other: Localization

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: தென் கொரியா
17:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:48 Drama/Movie Project (subtitling
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:59
Apr 20
Looking for experienced DTP agencies based in Southeast Asia
Other: DTP

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:22
Apr 20
URGEND English - Korean 20.04 - meeting simultan !
Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
08:49
Apr 20
Simplified Chinese to Korean (Korean Native) Translators-We offer good rates
Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:10
Apr 20
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance game translator from Chinese,游戏自由译员
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:36
Apr 20
러한, 기술 관련 규제/리플릿 번역, TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
03:24
Apr 19
Big Chinese-Korean Translation+Editing Job 中韩翻译+校对大项目
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:06
Apr 17
4 மேலதிக ஜோடிகள் please write title lile this Chinese into English,vietnamese,indonesian,malaysian,japanese,korean,arabic,thai Translators needed (big volume)
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:12
Apr 16
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitles for video content that is tech-related
Translation, Subtitling, Time Coding
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
42
Quotes
17:05
Apr 16
URGEND English - Korean 19.04 - meeting
Interpreting, Phone

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
11:34
Apr 16
7 மேலதிக ஜோடிகள் We welcome new candidates to apply to the upcoming projects
Translation, Checking/editing, Voiceover, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:25
Apr 16
English to Korean,Translate app and website
Translation

Blue Board outsourcer
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:33
Apr 16
commercial field, English>Japanese, English>Korean
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:22
Apr 15
Seeking Certified Medical Translators- Korean
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:22
Apr 15
Seeking Certified Medical Translators- Korean
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:13
Apr 15
Translators for many projects
Translation, Checking/editing, Voiceover, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 மூடப்பட்டது
11:08
Apr 15
7 மேலதிக ஜோடிகள் Source French Multi Language Museum Content Project
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:05
Apr 15
5 மேலதிக ஜோடிகள் VO artists wanted-Ongoing project - JA/ZH-S/ZH-T_HK/KO/FR/PRBT/ES/AR/SA/DE/IN/MS
Voiceover

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:59
Apr 15
Chinese to Korean Video games translators needed
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Crowdin
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:53
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:53
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:31
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:18
Apr 15
200k commercial field
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
3
Quotes
03:37
Apr 15
Japanese to Korean - MTPE Project - 50k words
Translation, MT post-editing

நாடு: தென் கொரியா
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 Past quoting deadline
19:06
Apr 14
2 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreaders ONLY!
MT post-editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:07
Apr 14
English-Korean translator (IT, Software Localization)
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:11
Apr 14
French into Japanese and Korean
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
08:07
Apr 14
Translated Sentence Evaluations and other projects
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:37
Apr 14
English to Korean UI translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:04
Apr 13
Korean English Interpreter Required
Interpreting, Phone, Other: Zoom Interpretation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
10:07
Apr 13
Chinese-Korean,semiconductor(IT),Trados,GSL China
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
09:55
Apr 13
English into Korean Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:10
Apr 13
Localization Quality Controller, English - Korean
Checking/editing, Other: Localization Quality Controller
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:38
Apr 13
Just translation of short flight destination information
Translation

நாடு: தென் கொரியா
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:14
Apr 13
메디컬 영한/한영 번역 프리랜서
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:29
Apr 13
[TransPerfect] Recruitment of freelance translators with experience in clinical
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:00
Apr 13
Subtitle translation - Software for medical applications
Translation

மென்பொருள்: Aegisub, Belle Nuit Subtitler,
CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler,
EZTitles, FinalSub, fiveLoadSub,
MovieCaptioner, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop, Titlevision Submachine, Captiz
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
03:04
Apr 13
Subtitle translation - Software for medical applications
Translation

மென்பொருள்: Aegisub, Belle Nuit Subtitler,
CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler,
EZTitles, FinalSub, fiveLoadSub,
MovieCaptioner, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop, Titlevision Submachine, Captiz
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
01:39
Apr 13
Italian to Korean
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.9 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.9 மூடப்பட்டது
01:17
Apr 13
Subtitle translation - Software for medical applications
Translation

மென்பொருள்: Aegisub, Belle Nuit Subtitler,
CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler,
EZTitles, FinalSub, fiveLoadSub,
MovieCaptioner, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop, Titlevision Submachine, Captiz
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
20:48
Apr 12
Ongoing Christian Translation Project - English-Korean
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:24
Apr 12
French to Korean translation / tagline : Tourism
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
13:03
Apr 12
4 மேலதிக ஜோடிகள் Translating 1000 phrases for e-Learning
Translation

Logged in visitor
No record
301
Quotes
10:24
Apr 12
Pactera EDGE: KO<>JP General and Journalism Localization Project On-going
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:44
Apr 12
English <> Korean Evaluation Project Freelancers needed (E-commerce)
Translation, Transcreation, Other: LQE(Linguistic Quality Evaluation)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:26
Apr 12
[TransPerfect] Recruitment of freelance translators with experience in clinical
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
மூடப்பட்டது
17:56
Apr 11
English into South Korean
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
07:47
Apr 10
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medicine related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
1 2 அடுத்தது