மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
08:35
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் HT and MTPE project
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:10
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> RUSSIAN, ROMANIAN, NORWEGIAN, POLISH, PORTUGUESE translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:22
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> SERBIAN, RUSSIAN, POLISH, PORTUGUESE, ROMANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:01
May 5
Looking for professional Greek and Romanian subtitlers
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: Dreamweaver, CaptionHub,
CaptionMaker/MacCaption, EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop, Wincaps Q4
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:11
May 5
Urgent: Interpreters for VRI Proj. - English <> Romanian
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
06:55
May 5
Traducere HU-RO, 561 cuvinte, domeniul marketing/ tehnic
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
21:21
May 4
BUILDING DATABASE FOR ROMANIAN (RO) WORK - MUST HAVE SUBTITLE EXPERIENCE
Translation, Checking/editing, Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Native speaker conversation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 மூடப்பட்டது
12:39
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CATALAN <> TURKISH, SWEDISH, SPANISH, ROMANIAN, RUSSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:53
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SLOVAK, SLOVENIAN, ROMANIAN, RUSSIAN, SERBIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:42
May 3
Translation FR>RO
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
22:40
Apr 30
Looking for professional Romanian subtitlers for large project
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption,
EZTitles, FinalSub, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop, Titlevision Submachine,
Wincaps Q4
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:38
Apr 30
6 மேலதிக ஜோடிகள் Looking for over-the-phone interpreting services PROVIDER
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone, Other: Over the phone interpreting

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:51
Apr 29
Cosmetics - 1600 words
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
11:58
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ALBANIAN <> ROMANIAN, SPANISH, RUSSIAN, POLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:57
Apr 29
Clinical Research Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:08
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> KOREAN, KIRGHIZ, PORTUGUESE, ROMANIAN, RUSSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்