மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
17:04
Apr 20
Precision farming GPS, navigation software, display user interface
Translation

Blue Board outsourcer
5
11
Quotes
15:19
Apr 20
Dutch>Bulgarian, Dutch>Albanian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:55
Apr 16
Seeking Certified Medical Translators- Bulgarian
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:06
Apr 16
game translation projects in EN to Romanian, bulgarian & Croatian
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
10:31
Apr 14
Dutch> Pashto - Hindi - Urdu - Bulgarian - Romanian - Albanian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
09:33
Apr 14
EN-BG, CZ, RU, HR audiovisual translation
Translation, Transcription, Subtitling, Time Coding

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:21
Apr 14
Chinese to Bulgarian
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
09:49
Apr 13
EN-BG and EN-RO Remote Simultaneous Interpreters Needed
Interpreting, Simultaneous, Other: RSI

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
Past quoting deadline