மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
06:43
Apr 20
EN-BUR Translator
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:27
Apr 19
4 மேலதிக ஜோடிகள் 60 words that need to be translated and 1 Google search.
Translation, Other: One Google places search

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
14:49
Apr 14
Scientific study, Social media, 2500 words, Burmese
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:47
Apr 14
Linguistic/cultural survey (Burmese) - 1 hour
Summarization

நாடு: மியன்மார்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:52
Apr 13
Medical Translators Needed for Medical terms from English into Karen and Burmese
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
16:52
Apr 13
Medical Translators Needed for Medical terms from English into Karen and Burmese
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
13:43
Apr 13
4 மேலதிக ஜோடிகள் 60 words that need to be translated and 1 Google search.
Translation, Other: One Google places search

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
07:19
Apr 10
4 மேலதிக ஜோடிகள் Automobile related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது