மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
02:48 Drama/Movie Project (subtitling
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:10
Apr 20
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance game translator from Chinese,游戏自由译员
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:12
Apr 20
English to Malay_ MT Post-editors with IT translation experience
Translation, Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:39
Apr 20
6 மேலதிக ஜோடிகள் Onsite Consecutive Interpreters in Singapore
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:11
Apr 20
Need "Construction machinary" Ukrainian, Malay Hindi translators
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
memoQ
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
16:13
Apr 19
English _Malay
Checking/editing, Other: Revision

ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:05
Apr 15
5 மேலதிக ஜோடிகள் VO artists wanted-Ongoing project - JA/ZH-S/ZH-T_HK/KO/FR/PRBT/ES/AR/SA/DE/IN/MS
Voiceover

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:52
Apr 15
JA-MS website localization project
Translation

மென்பொருள்: Crowdin
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
14:15
Apr 13
Traductores de noruego y malayo
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:43
Apr 13
800 words, Malay to German Translation
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
08:13
Apr 13
English to Malay_ MT Post-editors with IT translation experience
Translation, Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:51
Apr 11
Calling English to Malay Translators
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 மூடப்பட்டது
07:19
Apr 10
4 மேலதிக ஜோடிகள் Automobile related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது