மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:16
May 7
Translation with MemoQ - Technical text mainly (HR - FR, HR - EN and vice versa)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
3.7
8
Quotes
19:35
May 6
2 மேலதிக ஜோடிகள் Linguistic research of a brand. Short questionnaire
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
16:43
May 6
LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> UKRAINIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:33
May 6
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> SERBIAN, SLOVAK, SLOVENIAN, SPANISH, SWEDISH, TURKISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:10
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> RUSSIAN, ROMANIAN, NORWEGIAN, POLISH, PORTUGUESE translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:53
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> MACEDONIAN, ITALIAN, GREEK, FRENCH, GERMAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:38
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> FINNISH, CZECH, DANISH, ENGLISH, DUTCH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:43
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> BULGARIAN, BOSNIAN, ARABIC, BELARUSIAN, ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08
May 6
Technical document
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
13:07
May 6
We are looking for ENGLISH into CROATIAN Freelance translators!
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: குரோய்ஷா
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
18:32
May 5
English Croation MEDICAL 3600 words
Translation

நாடு: குரோய்ஷா
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
15:38
May 5
Medical Monitor
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:39
May 4
Betriebsanweisung für Fahrmischerfahrer der... 4K
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Powerpoint
நாடு: குரோய்ஷா
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
14:41
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> CZECH, CROATIAN, ARABIC, BELARUSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:19
May 4
Betriebsanweisung für Fahrmischerfahrer der... 4K
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Powerpoint
நாடு: குரோய்ஷா
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
11:46
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CATALAN <> CROATIAN, CZECH, BULGARIAN, ARABIC, CHINESE translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:44
May 3
6 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> ENGLISH, CHINESE, DANISH, DUTCH, CROATIAN, CZECH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling project
Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:39
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>NL, LT, HU, PL, EL, HR, SV
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:21
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> ENGLISH, DANISH, CZECK, CROATIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:57
Apr 29
Clinical Research Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
15:58
Apr 28
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> ENGLISH, CZECK, DUTCH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:43
Apr 28
Kleine Übersetzung für einen potenziellen Kunden, 405 Wörter
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 மூடப்பட்டது