மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:53
Apr 20
Translation EN>SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
07:51
Apr 19
Ampliamento portfolio
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3
12
Quotes
07:00
Apr 15
1 மேலதிக ஜோடிகள் Hiring native Finnish, Slovak, Czech, Hungarian, Croatian, Slovenian linguists
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:36
Apr 14
Translation of chemical labelling
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business member
4.2 மூடப்பட்டது
14:33
Apr 14
Translation of chemical labelling
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business member
4.2 மூடப்பட்டது
14:33
Apr 14
Translation of chemical labelling
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.2 out of 5
ProZ.com Business member
4.2 மூடப்பட்டது
13:15
Apr 14
Slovenian translators (EU affairs)
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
4.9 Past quoting deadline
14:34
Apr 13
English to Slovenian Translation - Automotive Industry knowledge required
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:36
Apr 12
Übersetzer/in Deutsch - Serbisch, Kroatisch, Slowenisch, Bosnisch
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:19
Apr 12
Immediate availability needed for 2000 words project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
12:38
Apr 12
Immediate availability needed for 2000 words PEMT project due today, April 12th
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
07:19
Apr 10
4 மேலதிக ஜோடிகள் Automobile related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது