மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
13:45
May 5
Ongoing Translation Project | Burmese
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:23
May 4
Burmese to English Audio translators needed for a long term project.
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5
8
Quotes
08:10
May 4
English to Burmese Translation and Voice Over, 2000 words
Translation, Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:50
May 3
Urgent: Interpreters for VRI Proj. - English <> Burmese
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
13:50
May 2
Brochure English to Burmese translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
03:15
May 2
English to Japanese translation project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
07:27
Apr 29
English into Burmese Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:57
Apr 27
English > Burmese & English > Hakha (Chin), 2k sw legal (general), Smartcat
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
03:39
Apr 27
10k words, MemoQ, Game localizaion/translation, English-Khmer
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்