மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
09:07
May 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freiberufliche Dolmetscher*innen für Telefon-, Video- und Präsenzdolmetschen
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:04
May 2
survey
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No entries
Past quoting deadline
10:24
Apr 28
Looking for Over the Phone Interpreters
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது