மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:16
Apr 20
EN>Somali, Bengali, Arabic (Sudan)
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:01
Apr 19
4 மேலதிக ஜோடிகள் Vaccination Clinic Posters & Notifications
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Adobe Acrobat
நற்சான்றளித்தல்:
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
23:59
Apr 14
German <> Somali Translator needs
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:54
Apr 12
Somali QA Editor Needed
Checking/editing

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline