மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:06
Apr 20
AMHARIC <> ENGLISH consecutive interpreting job
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:01
Apr 19
4 மேலதிக ஜோடிகள் Vaccination Clinic Posters & Notifications
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Adobe Acrobat
நற்சான்றளித்தல்:
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline