மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:29 4 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:35
May 6
2 மேலதிக ஜோடிகள் Linguistic research of a brand. Short questionnaire
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:45
May 6
We are looking for a job specialist Russian to Latvian translation.
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:35
May 5
Medical, 500 new words, XTM
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
18:32
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> JAPANESE, ITALIAN, HUNGARIAN, LATVIAN, LITHUANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:19
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் medical translation 700w due Monday 3rd lunch
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
07:09
Apr 29
English into Latvian Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
08:50
Apr 28
Medical, Orthotics proofreading, 2k words
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது