மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:55
Apr 20
ES-LT, 800 words, short general translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:28
Apr 20
English or German to Latvian
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:47
Apr 19
French to NOR, FIN, SWE, LIT, LAT safety equipment translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:57
Apr 19
Lithuanian-Latvian translation/editing job 8500 nw/23K total, Trados
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word
Professional member
No entries
Past quoting deadline
16:50
Apr 16
TRANSLOC is looking for freelance translators from English/German into Latvian in the following domains: technical/IT/medical.
Translation, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Catalyst,
Across, memoQ, XTM,
MemSource Cloud
நாடு: லாட்வியா
Professional member
No record
1
Quotes
18:19
Apr 15
E-store product descriptions, 350 000 words
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
10:29
Apr 15
4 மேலதிக ஜோடிகள் Swedish into EN_GB, DK, FI, NO, DE_DE, NL_NL, EE, LV, LT (S1[HIDDEN])
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:28
Apr 14
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medical translations, ongoing, Trados
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:53
Apr 13
Freelance English-Latvian translators needed for various projects
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:52
Apr 13
English into Latvian Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:06
Apr 12
English to Latvian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline