மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:47 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:26 Tarifa para la traducción de español a maltés
Translation

நாடு: ஸ்பெயின்
00:26 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:51 Technical translation, Trados Studio
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
20:51 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
7
Quotes
15:24
May 5
Medical monitor, 12k words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:16
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>DA, ET, FI, MT, SK, IT, SL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்