மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
11:26
May 5
English into Sundanese translators
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:03
Apr 29
2 மேலதிக ஜோடிகள் Translation and Revision
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 மூடப்பட்டது