மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
12:45 Chinese - English Phone Interpretation, July 27
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:44 4 மேலதிக ஜோடிகள் Looking for reliable translators
Translation

நாடு: ஆஸ்திரியா
00:44 Jul 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:38 Full LV project translators, Harmonizers and interviewers needed
Translation, Checking/editing

நாடு: ஸ்ரீலங்கா
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:37 English>Malay
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:33 Full LV project translators, Harmonizers and interviewers needed
Translation, Checking/editing

நாடு: ஸ்ரீலங்கா
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:29 SEO translation - Spanish/French/Italian/German
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:29 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:25 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:25 ID Card
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5
0
Quotes
12:22 Neue Übersetzer gesucht, DE>NL, alle Fachrichtungen/all fields
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

00:22 Jul 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:22 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:17 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:13 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:09 Legal Translation Project Italian into English
Translation

00:09 Jul 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:07 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:06 Short UI translation (~500 words)
Translation

நாடு: நார்வே
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:06 Contract & General Terms and Conditions
Translation

00:06 Jul 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:04 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:58 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:56 20.4k words into Bilen
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:53 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:49 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:44 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:41 Proyecto KO>ES Patente Técnica
Translation, Checking/editing

23:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:41 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:17 Tyre industry, technical manuals, SDL TRADOS Studio
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemoQ
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5
0
Quotes
11:16 Technical/legal translation [Sabrina], 9,508 words, SDL
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:08 Urgent Eng-Japanese translation
Translation, Checking/editing

23:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:03 6 மேலதிக ஜோடிகள் Translation (incl. legalisation)
Translation, Other: incl. certification / sworn translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:00 Hungarian criminal records
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
10:55 Editing from English into Arabic - 600 words
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5
15
Quotes
10:44 Hiring Freelance Japanese<>English Translators
Translation
(வரக்கூடிய)

22:44 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:40 Looking for Serbian proofreader, web apps localization
Checking/editing

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
11
Quotes
10:26 Traducteur technique spécialisé / Collaboration à long terme / Energie
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5
0
Quotes
10:18 Technical translation from English into Chinese
Translation

22:18 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
15
Quotes
10:17 technical translation TRADOS
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:15 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:15 Traduttore Ialiano > Danese
Translation

22:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:14 Traduzione Legale - 15000 parole - EN>IT
Translation

22:14 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
27
Quotes
10:11 803 Worte, BEGLAUBIGTE Übersetzung DEU>FRA
Translation

22:11 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
10:10 PEDAGOGICAL GAME
Translation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
10:10 Resource Needed-English to French(Technical Translation)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
22:10 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
11
Quotes
10:08 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05 Madrelingua inglese per revisione IT > EN
Checking/editing

22:05 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:04 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:02 Sports Article Project
Translation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
10:02 Jul 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:00 3 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:59 Kirghiz to English - a few words
Translation

Blue Board outsourcer
4.9
3
Quotes
09:56 Traduttori brevettuali esperti
Translation
(வரக்கூடிய)

21:56 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Corporate member
LWA: 4.6 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:55 2 மேலதிக ஜோடிகள் Scandinavian language translators for long term cooperation
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: DejaVu, Passolo,
IBM CAT tool, Wordfast, Across,
MemoQ, XTM, MemSource Cloud
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
BaccS – Business Accounting Software
BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்