ProZ.com என்பது மொழிபெயர்ப்புச் சேவைகள் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய கோப்பாகும்
 The translation workplace
Ideas

Directory of translators and interpreters

மொழி இணைகள் மற்றும் துறை வாயிலாக மொழிச் சேவையை வழங்குபவர்களைத் தேடுக

விரைவான சுட்டிகள்
முதன்மையான இணைகள்
சைய்னீஸ் - ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
சைய்னீஸ் - ஸ்பேனிஷ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
சைய்னீஸ் - ஃபிரன்ச் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
சைய்னீஸ் - ஜேபனீஸ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
ஜெர்மன் - சைய்னீஸ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
ஸ்பேனிஷ் - சைய்னீஸ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
ஃபிரன்ச் - சைய்னீஸ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
ஜேபனீஸ் - சைய்னீஸ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்

தொடர்பான மூல வளங்கள்
எனது பட்டியல்கள்
மொழிபெயர்ப்பு நிறுவன விபரக்கொத்து
வேலை கொடுப்பவரின் Blue Board
குழுவின் கோப்பகம்
பெயர்களைக் கொண்டு உறுப்பினர்களைத் தேடுக
Nakōdo expert finder

குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இணைகள்Lists