மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:15
May 7
English into Ukrainian | Scientific - IP related content
Translation

03:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
09:18
May 7
INTERPRETARIAT A DISTANCE
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
08:35
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் HT and MTPE project
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:43
May 6
LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> UKRAINIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:44
May 6
LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> TURKISH, UKRAINIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:15
May 5
Ukrainian to English subtitling project
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
19:02
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SPANISH, TURKISH, UKRAINIAN, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:33
May 3
English to Ukrainian translators needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
49
Quotes
03:19
May 2
Переводчик - редактор (химия, фармацевтика, пищевая промышленность)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:27
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> UKRAINIAN, TURKISH, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:35
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> UKRAINIAN, TURKISH, SLOVAK, RUSSIAN, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:36
Apr 29
Calling Ukrainian IT / Technical experienced Translators/Post-editors
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:02
Apr 29
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> TURKISH, TURKMEN, UKRAINIAN, UZBEK translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்