மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:49 Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:45 6 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:26 English into Chinese Translators needed
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:14 English to Portuguese Brazilian Subtitlers needed
Subtitling, Captioning, Subtitling, SDH/HOH
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:07 English to Portuguese ( Portugal) Subtitlers needed
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:02 9 pages in PDF
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
4.6
0
Quotes
14:03 Proofreading ES-EN, 20k words, BOE
Checking/editing

02:03 May 9 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:35 7 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:29 English to Italian for review
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6
25
Quotes
11:22 2,000 PDF pages - Dutch/Flemish to English Legal Translation
Translation

23:22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:29 4 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:20 6 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for Gaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:19 interpreting for a full-day seminar (approx. 6 hours)
Interpreting, Simultaneous

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
11
Quotes
08:11 Freelance game translator online, English to Filipino/Tagalog
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:14 建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
19:14 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:11 English to Dutch Translation
Translation

19:11 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:09 English to Korean UI translation
Translation

19:09 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:04 English to Thai UI translation
Translation

19:04 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:58 English to Italian Translation
Translation

18:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:41 English into Malay Translators Needed(Subtitle, MTPE)
MT post-editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:02 Urgently looking for English to Karen Translator and Reviewer
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
05:57 Urgently looking for English to Karen Translator and Reviewer
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
05:22 建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
17:22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:41 Review of a Manual - Milling Machinery
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:37 Business Partnership agreement, 5k words, weekend job
Translation

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:41
May 7
Video translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
22:48
May 7
16 pages, many handwritten from Hebrew to English
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
21:39
May 7
IT>EN!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
20:07
May 7
English -> ICELANDIC Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
1
Quotes
20:04
May 7
English -> LITHUANIAN Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
0
Quotes
20:02
May 7
English -> SLOVENIAN Patent Claims Translation
Translation

Logged in visitor
No record
0
Quotes
19:46
May 7
Bosnian requires Studio, Georgian and Macedonian do not require Studio
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
10
Quotes
19:34
May 7
BUILDING DATABASE FOR POLISH (POL) WORK - MUST HAVE SUBTITLING EXPERIENCE
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
19:33
May 7
Swedish Translator
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
19:27
May 7
English -> LITHUANIAN Patent Claims Translation
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
1
Quotes
18:47
May 7
Looking for Indonesia/ Vietnamese/ Thai/ Malaysian for our Subtitling project
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:33
May 7
French EU Translators Needed - Business/Financial
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:20
May 7
3 மேலதிக ஜோடிகள் MT Post Editing for IT/tech Related Content *memoQ required!!
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
27
Quotes
17:41
May 7
Translated Sentence Evaluations and other projects
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:19
May 7
700 words document
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
17:06
May 7
Amazon hiring Freelance Translators - English to Latin American Spanish(EN-LA)
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:06
May 7
Native Dutch translator for Amazon listing translations from English to Dutch
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
15
Quotes
17:06
May 7
Translators Needed - Romanian into English (Medical)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:06
May 7
Estonian Translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
16:57
May 7
Traduction, relecture et mise en forme
Translation

Logged in visitor
No record
18
Quotes
16:56
May 7
EN to French!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
16:47
May 7
e learning translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
29
Quotes
16:45
May 7
English native transcribers (in-house) Madrid office
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:42
May 7
Danish native transcribers (in-house) Madrid office
Translation, Checking/editing

நாடு: ஸ்பெயின்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்