மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
16:03 Marriage and Birth certificates 742 words
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:39 Übersetzung DE>FR | 671 Wörter | Präsentation Schwimmbadbau
Translation

03:39 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6
2
Quotes
15:16 Mechanical engineering, Chemistry, Oil and Gas, MS Word
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:10 Looking for: EN-JA Translators, HR and Marketing related - Freelancers only
Translation

03:10 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:08 FR>DE 280 mots - documents mariage
Translation

03:08 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
14:54 medical translations from Dutch, German, Japanese and Ukrainian
Translation

02:54 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
41
Quotes
14:51 Market Research Medical Interviews - Audio Trans Danish - English Needed
Transcription, Other: Audio Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
14:43 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> BULGARIAN, BOSNIAN, ARABIC, BELARUSIAN, ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:42 Male voice-over needed for 6-minute audio
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
14:40 1.200 words proofreading job in the legal field [French-German (Austria)]
Checking/editing

02:40 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:21 Slovenian to Italian Editing task
Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:17 Proofreading job / 400 words in the Variant Finland Swedish and future collaboration
Translation

02:17 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6
2
Quotes
14:01 job qualifications for chemical analysis company
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
5
Quotes
13:53 English to Albanian (Albania) Medical/Pharmaceuticals
Translation, Checking/editing, Other: Linguistic Validation
(வரக்கூடிய)

நாடு: அல்பேனியா
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:47 Interpretación del inglés al español EN CUBA
Interpreting, Consecutive

01:47 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:46 English > Macedonian Subtitle Translators
Subtitling, Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
13:44 LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> TURKISH, UKRAINIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:41 Police report , 900 words Ukrainian to English
Translation

01:41 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6
12
Quotes
13:37 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> THAI, SLOVAK, SLOVENIAN, SWEDISH, SPANISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:25 Interesse und Verfügbarkeit für Post Editing Projekte im Bereich Elektrotechnik
MT post-editing
(வரக்கூடிய)

01:25 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:22 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> SERBIAN, RUSSIAN, POLISH, PORTUGUESE, ROMANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:16 Danish into English into Danish
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

13:16 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08 Technical document
Translation

01:08 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:07 We are looking for ENGLISH into CROATIAN Freelance translators!
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: குரோய்ஷா
01:07 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
13:06 Urgently looking for US-based EN transcribers
Transcription

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:06 Freelance Academic Editor (all fields of study)
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

01:06 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:06 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> JAPANESE, KAZAKH, ITALIAN, NORWEGIAN, KOREAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:04 English>Turkish, English>Farsi and English>Hebrew life sciences and medical
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: துருக்கி
01:04 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
25
Quotes
12:57 Betaplan is searching for PT>DE linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

00:57 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
12:47 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:36 Content Review Management
Other: Project management
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்:
00:36 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:30 EN - DE 4127 Wörter Anteilskaufvertrag
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
12:28 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> INDONESIAN, HINDI, GERMAN, HEBREW, GREEK translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:26 150 words, 1.5 minute video translation
Translation

00:26 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:26 Tarifa para la traducción de español a maltés
Translation

நாடு: ஸ்பெயின்
00:26 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:21 Proofreading IT>EN Transcription
Transcription

00:21 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
12:01 FR > EN, 700 mots, écologie, vie marine
Translation

00:01 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
16
Quotes
12:00 Japanese Transcription
Transcription, Other: Analysers
(வரக்கூடிய)

00:00 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 1 out of 5
1
0
Quotes
11:48 English into Finnish language, short marketing text of 278 words
Translation

நாடு: பின்லாந்து
23:48 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
1
Quotes
11:43 EN-SQ IT localization project
Translation

மென்பொருள்: Crowdin
23:43 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:42 Short marketing text (LED screens) 269 s/w.
Translation

23:42 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:37 Patent Translation - URGENT EN into DE
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
23:37 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
2
Quotes
11:11 Looking for English to Bulgarian technical translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

23:11 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:11 We have a requirement for Male & Female VO/Dubbing Artists in Kinyarwanda
Voiceover

11:11 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:59 Expert Korean subtitlers for on-site task
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

22:59 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:54 Freelance Chinese to English Translation Reviewers
Translation
(வரக்கூடிய)

22:54 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:53 Japanese-English translators needed
Translation

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:41 Vietnamese into Italian translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
10:37 Localization PM Assistant - удал. работа 4 часа в день (вечер по мск времени)
Other: Localization Project Management

நாடு: ரஷ்ய கூட்டுறவு
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்