மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:41
May 4
Übersetzer für regelmäßige Farsi-Übersetzungen mit Beglaubigung gesucht
Translation

Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:33
Apr 27
Two word lists re. cyber fraud (65 + 98 words), Excel, deadline 30/4
Translation

நாடு: சுவீடன்
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது