மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:27 EN > SV, NO, DA, FI cycling translators and proof-readers needed!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
XTM, MemSource Cloud
22:27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
16
Quotes
16:42
Apr 27
Creative Norwegian translator needed for children's websites and games
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Wordbee
நாடு: நார்வே
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline