மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
06:41 English into Malay Translators Needed(Subtitle, MTPE)
MT post-editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:47
May 7
Looking for Indonesia/ Vietnamese/ Thai/ Malaysian for our Subtitling project
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:22
May 7
Subtitling ; ZH > MS ; ZH > TH ; ZH > ID ; Movie
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: Aegisub
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:07
May 3
Impact Study on Bumiputera Companies in Government and GLC Procurement
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Non logged in visitor
No record
Past quoting deadline
11:35
May 3
Looking for Sworn Translators (ID/TH/VN/MY) for our Projects! (Freelancers only)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:48
Apr 28
English to Malay
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline