மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
13:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:04 English to Thai UI translation
Translation

19:04 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:47
May 7
Looking for Indonesia/ Vietnamese/ Thai/ Malaysian for our Subtitling project
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Gaming Content Translation (Multiple Languages Pair)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:57
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Mechanics, Construction Machinery and Automotive Content Translation (Multiple L
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:47
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Life Sciences Content Translation (Multiple Languages Pair)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:22
May 7
Subtitling ; ZH > MS ; ZH > TH ; ZH > ID ; Movie
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: Aegisub
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:08
May 7
Looking for English to Thai linguist for translation and editing task.
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
20:33
May 6
400 words, general software strings, minimum rate
Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
13:37
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> THAI, SLOVAK, SLOVENIAN, SWEDISH, SPANISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:26
May 6
150 words, 1.5 minute video translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:46
May 6
4872 Wörter von DEUTSCH und ENGLISCH nach THAILÄNDISCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.1 out of 5
4.1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:01
May 6
Thai Translators Required
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:35
May 4
2 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreader/QC Korean/Japanese/Thai/English/ Vietnamese/French /Spanish/Russian
Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:35
May 3
Looking for Sworn Translators (ID/TH/VN/MY) for our Projects! (Freelancers only)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:11
May 3
Urgent for this week: English- Thai phone Interpreting
Interpreting, Phone

நாடு: தாய்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
15:23
May 2
June or July interpreting poultry company simultaneous 1.5 hours
Interpreting, Simultaneous
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
15:18
May 2
June or July interpreting poultry company simultaneous 1.5 hours
Interpreting, Simultaneous

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
12:49
May 2
Medical instruments related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
08:13
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling project
Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:57
Apr 30
6K, Trados, Biomedical
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Past quoting deadline
04:39
Apr 30
Consumer Survey - Zoom Calls
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
18:38
Apr 29
Thai Voice Over Artist Needed
Voiceover
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
16:49
Apr 29
Video Game translation - 70.000 words + Ongoing - Mobile RPG - Mythology
Translation

Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
14:36
Apr 29
Thai - English Telephone Interpretation, May 10, 2:30 PM EST
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
10:30
Apr 29
Proofreading of a videogame - 4,5k words
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
07:27
Apr 29
English into Thai Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:29
Apr 29
3 மேலதிக ஜோடிகள் Multiple Languages Games Translators Wanted(English/German/Japanese/Korean/Thai)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:14
Apr 28
Looking for Thai Simultaneous Interpretors!
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
06:15
Apr 28
MemoQ, Game localizaion/translation, Game translators wanted
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்