புது உறுப்பினர்களே வருக!

ProZ.com Newsletter: October 2013

« return to the newsletter archive

ProZ.com Global Directory of Translation Services
The translation workplace
---------------------
ProZ.com Newsletter
---------------------

Your ProZ.com username:
(See bottom for more details related to your ProZ.com account)

============================================
NOTE: Your paid membership () expired on Feb 25, 2019.
To upgrade to it again, go to:
http://www.proz.com/join/
============================================

(1) Community choice awards winners
(2) Announcing SDL Trados Studio 2014 training and certification
(3) Localization spotlight: the Chinese localization team
(4) Thanks for participating in the Translation Day celebration!
(5) What kind of training would you like to see in 2014?
(6) Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή εκδήλωση του ProZ.com με
(7) Upcoming powwows


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Community choice awards winners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The winners of the first annual ProZ.com community choice awards have been announced. Congratulations to the winners, and thank you to everyone who participated in nominating and voting for your favorites!

http://www.proz.com/community-choice-awards

Advertisement
------------------------------------
Enjoy translation with SDL TRADOS STUDIO 2014 - built on the success of the leading translation platform with added features, a fresh new design and an all-round faster experience.

"There are no tools that can stand toe-to-toe with Studio 2014 and deliver the same productivity gains and quality." Stefan Gentz | tracom.de

http://bit.ly/Studio2014
------------------------------------

Advertisement
------------------------------------
Enjoy translation with SDL TRADOS STUDIO 2014 - built on the success of the leading translation platform with added features, a fresh new design and an all-round faster experience.

"There are no tools that can stand toe-to-toe with Studio 2014 and deliver the same productivity gains and quality." Stefan Gentz | tracom.de

http://bit.ly/Studio2014Pro
------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2) Announcing SDL Trados Studio 2014 training and certification
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gain a competitive advantage in the translation industry: take SDL Trados training and certification at ProZ.com and obtain the credential to show your level of expertise to potential clients.

As the approved SDL Trados online training center, ProZ.com conducts small online group training courses with certification in SDL Trados products. Attendees of these courses receive approved SDL Trados training manuals and also, at no extra cost, are able to take the corresponding SDL Trados certification exam.

See upcoming sessions for SDL Trados Studio 2011 and the new SDL Trados Studio 2014: http://www.proz.com/translator-training/topic/sdl-trados-certified

Advertisement
------------------------------------
Why do translators work with memoQ?

"I'm enjoying every minute I've spent with my new best friend memoQ!" (Ana Carolina da Silva, freelance translator)

Download and try memoQ translator pro now! 45-day full-featured trial.

http://bit.ly/16QyHxO
------------------------------------

Advertisement
------------------------------------
Measure and improve the quality of your translations with memoQ!

Through Linguistic Quality Assurance, LSPs and enterprise users can measure the quality of their translations and translation vendors.

Attend our webinars and get the fully-functional memoQ server version for a 30-day evaluation. More information at http://bit.ly/19OF8Dv
------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(3) Localization spotlight: the Chinese localization team
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Each month, the ProZ.com newsletter features an article highlighting one of the ProZ.com localization teams and the work they are doing to bring the ProZ.com site to their native languages.

This month's spotlight is on the the Chinese localization team:

Donglai Lou -- http://www.proz.com/profile/13703
Alvin Liu -- http://www.proz.com/profile/108813
Yulian Wang -- http://www.proz.com/profile/1033978
Leo Young -- http://www.proz.com/profile/1239065
James Xia -- http://www.proz.com/profile/116098
Susan Wang -- http://www.proz.com/translator/7324
Liuze -- http://www.proz.com/profile/693047
Scott Liang -- http://www.proz.com/profile/696629
Siwei Wang -- http://www.proz.com/profile/1587208
William Xie -- http://www.proz.com/profile/614969
Jofer D -- http://www.proz.com/profile/1810732
Yang Rui -- http://www.proz.com/profile/1823857

Yulian Wang, the team leader of the Chinese L10n team, had this to say about the team's work:

"ProZ.com is a wonderful platform for language service professionals. Localizing it into Chinese may help native Chinese speakers understand it better, thus may expand their potential client resources. I am glad to be a part of the dedicated Chinese localization team."

If you are a ProZ.com member and you would like to join a localization team in your native language, contact site staff to volunteer.

http://www.proz.com/support/

Advertisement
------------------------------------
Keep your eyes open for a new subscription-based dictionary service that will help translators worldwide!

Imagine a service with access to millions of words and translations from the best dictionaries – on the web, on your computer, on your mobile or tablet. Stuffed with lots of features - arriving soon! http://www.wordfinder.com/com.asp?hid=1400730
------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(4) Thank you for participating in the International Translation Day celebration!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thank you to all who participated in one or more of the annual virtual events in celebration of International Translation Day! Remember that if you attended, even briefly, you have access to all of the recorded sessions and material and can view it at your leisure.

http://www.proz.com/virtual-conferences/group/11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(5) What kind of training for language professionals would you like to see in 2014?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The ProZ.com training team is working on the schedule for next year, and some courses have already been announced. What kind of training for language professionals would you like to see in 2014? You can make suggestions or vote on others' suggestions to help determine future offers in training.

http://proz.uservoice.com/forums/72471

Advertisement
------------------------------------
Save time and money with Wordfast's user-friendly and affordable translation memory software for Windows, Mac and Linux. Download a demo version today at http://www.wordfast.com

Save 15% on Wordfast via ProZ.com at http://www.proz.com/wordfast.php
------------------------------------

Advertisement
------------------------------------
Buy Atril Training Courses

Are you sure you know all the tips and tricks of your Déjà Vu license?

Become a Déjà Vu expert, get the most out of the software capabilities with a 1½ hour advanced, interactive training course.
Up to 20 participants per session, find the content and dates here and register now!

http://atril.com/en/next-training-courses
------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(6) Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή εκδήλωση του ProZ.com με
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή εκδήλωση του ProZ.com με θέμα «Βελτίωση μεταφραστικών υπηρεσιών και παραγωγικότητας

Βελτίωση μεταφραστικών υπηρεσιών και παραγωγικότητας»

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής εκδήλωσης του ProZ.com θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα, τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση των υπηρεσιών μετάφρασης, την ανάπτυξη επιπρόσθετων δεξιοτήτων αλλά και τη διαχείριση των εργαλείων και το χρόνου μας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς μας και, συνεπώς, της αύξησης του κέρδους μας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει από τις 12:00 έως τις 19:00 ώρα Ελλάδος (10:00 – 17:00 GMT).
Αν θέλετε να μιλήσετε για κάποιο θέμα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπορείτε εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, υποβάλλοντας μια αίτηση ομιλητή. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) Upcoming powwows: UK, Canada, Australia, Brazil, Iran, etc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October
26: Bristol, UK (17 members) http://proz.com/powwow/4843
26: Birmingham, UK (14) http://proz.com/powwow/4910
30: Guelph, Canada (8) http://proz.com/powwow/4928
31: Brisbane, Australia (23) http://proz.com/powwow/4783
31: Moscow, Russian Federation (11) http://proz.com/powwow/4939
31: Edinburgh, UK (24) http://proz.com/powwow/4793

November
2: Malmö, Sweden (5) http://proz.com/powwow/4882
2: Brasília, Brazil (4) http://proz.com/powwow/4927
8: Teramo, Italy (6) http://proz.com/powwow/4813
9: Cadiz, Spain (7) http://proz.com/powwow/4919
16: London, UK (13) http://proz.com/powwow/4937
30: Hamburg, Germany (36) http://proz.com/powwow/4816

December
4: Whiteley, UK (1) http://proz.com/powwow/4921
5: Edinburgh, UK (17) http://proz.com/powwow/4931
7: Prague, Czech Republic (47) http://proz.com/powwow/4681
7: Cardiff, UK (5) http://proz.com/powwow/4916
13: Madrid, Spain (18) http://proz.com/powwow/4909
14: Santos, Brazil (6) http://proz.com/powwow/4934
17: Tehran, Iran (22) http://proz.com/powwow/4798

Full list of powwows (including those after Oct: http://www.proz.com/?sp=event/powwow_board&r_id=493


============================================================
If you are a ProZ.com member you can propose and organize your own powwow in your area-- year-end powwows are fun and a great way to meet up with colleagues and compare your take on the year.

http://www.proz.com/powwows/
============================================================


Thank you for reading. Enjoy the rest of your October, and happy translating in November!

Jared
Member services
ProZ.com
- - - - - - - - - - -
Your username:
Membership status: Registered user
KudoZ:
BrowniZ:
Wallet balance: $0.10
Your profile: http://www.proz.com/profile/0
- - - - - - - - - - -

Forgotten password? http://proz.com/?sp=new_password

=================================================================

You are receiving this email message because you signed up for
email notifications of this type in your ProZ.com email
preferences.

To unsubscribe from ProZ.com email notifications, go to this page:
http://www.proz.com/?sp=unsubscribe

If you have trouble adjusting your email preferences, please
submit a support request: http://www.proz.com/support

Do not reply to this message; your reply will not be read.

ProZ.com
235 Harrison Street Mail Drop #22
Syracuse, NY 13202
USA+1 (315) 463-7323


Copyright © 1999-2017 ProZ.com - All rights reserved. Privacy policy
Update your email preferencesYour current localization setting

தமிழ்

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search