மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
01:19
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Indian language translators needed.
Translation

Logged in visitor
No record
29
Quotes
11:50
Apr 27
Looking for Full Time(In House) Translator for Urdu, Punjabi, Nepali and Marathi
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline