மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
14:43 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> BULGARIAN, BOSNIAN, ARABIC, BELARUSIAN, ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:11 Looking for English to Bulgarian technical translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

23:11 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:56
May 5
Bulgarian language examiner and proofreader
Other: Language evaluation

Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
07:56
May 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Health Care Language Enhancers (Freelancers ONLY)
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:09
May 5
Urgent: Interpreters for VRI Proj. - English <> Bulgarian
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
14:41
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> CZECH, CROATIAN, ARABIC, BELARUSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:46
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CATALAN <> CROATIAN, CZECH, BULGARIAN, ARABIC, CHINESE translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:04
May 4
EN>BG translators for tender, TRADOS
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 மூடப்பட்டது
19:02
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SPANISH, TURKISH, UKRAINIAN, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:53
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SLOVAK, SLOVENIAN, ROMANIAN, RUSSIAN, SERBIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:44
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> MACEDONIAN, PORTUGUESE, POLISH, NORWEGIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:32
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> JAPANESE, ITALIAN, HUNGARIAN, LATVIAN, LITHUANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:21
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> GREEK, FRENCH, GERMAN, HEBREW, FINNISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:44
May 3
6 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> ENGLISH, CHINESE, DANISH, DUTCH, CROATIAN, CZECH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:25
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BOSNIAN <> DANISH, ALBANIAN, ARABIC, BULGARIAN, CZECH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> BULGARIAN, FRENCH, CZECH, ENGLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:57
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARMENIAN <> GERMAN, FRENCH, ENGLISH, ARABIC, BULGARIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:51
Apr 30
LifeScience - Regulatory Labelling (RegLab) - Baltic languages and Bulgarian
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:38
Apr 30
6 மேலதிக ஜோடிகள் Looking for over-the-phone interpreting services PROVIDER
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone, Other: Over the phone interpreting

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:04
Apr 29
Healthcare Translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4
4
Quotes
16:08
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> ARMENIAN, AZERBAIJANI, CHINESE, BULGARIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:59
Apr 29
DE-BG, 5400 Wörter, Trados, Freitag 30.04. - 16 Uhr
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 மூடப்பட்டது
15:42
Apr 28
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> CHINESE, CHUVASH, BULGARIAN, BELARUS translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:24
Apr 28
Looking for Over the Phone Interpreters
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
08:47
Apr 28
English to Bulgarian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
07:47
Apr 28
English to Bulgarian Technical Translation Project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:23
Apr 27
some short sentences for proofreading
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
16:56
Apr 27
collaboration
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது