மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
14:43
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> BULGARIAN, BOSNIAN, ARABIC, BELARUSIAN, ALBANIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:41
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> CZECH, CROATIAN, ARABIC, BELARUSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:27
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> UKRAINIAN, TURKISH, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:22
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> ITALIAN, GERMAN, RUSSIAN, POLISH, SPANISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> BULGARIAN, FRENCH, CZECH, ENGLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:38
Apr 29
German – Belarusian remote translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across,
memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
15:42
Apr 28
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> CHINESE, CHUVASH, BULGARIAN, BELARUS translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்